POLÍTICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

COM TRACTEM LES VOSTRES DADES PERSONALS?
Per mitjà de la POLÍTICA DE PRIVACITAT establim la forma com es gestionaran les vostres dades personals en aquesta web. És imprescindible que, primer, la llegiu i, després, l’accepteu, abans de continuar navegant.

En compliment del que disposa la normativa aplicable de Protecció de Dades i d’acord amb el principi de transparència, volem que tota la informació i comunicació relativa al tractament de les vostres dades de caràcter personal sigui de fàcil accés i comprensible per a l’usuari. Així, MOEBIUS BUSINESS CONSULTING, S.L. (d’ara endavant, MOEBIUS), com a responsable del tractament, us informa que les dades obtingudes mitjançant la pàgina web www.moebiusconsulting.com es tractaran d’acord amb la legislació vigent. La finalitat del tractament de les vostres dades és informar-vos sobre els nostres serveis i respondre sobre les qüestions que ens formuleu mitjançant el nostre formulari web de contacte.

Els serveis oferts a través del lloc web només estan disponibles per a majors d’edat. Per tant, els que no en tinguin la condició s’han d’abstenir de subministrar informació personal en el nostre formulari de contacte. No obstant això, segons estipula l’article 8 del RGPD (UE) 2016/679, en relació amb l’article 7 de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, el tractament de les dades personals d’un menor d’edat es pot fonamentar en el consentiment del menor d’edat mateix, sempre que sigui major de catorze anys, tret de quan la llei exigeixi l’assistència dels titulars de la pàtria potestat o tutela per a la celebració de l’acte o negoci jurídic en el context del qual es demana el consentiment per al tractament.

MOEBIUS us informa que les dades personals recollides amb el formulari web de contacte s’inclouen en un fitxer específic que forma part del Registre d’activitats de tractament de l’Organització, i es compromet a tractar-les amb estricta confidencialitat, a guardar-ne el secret i a garantir-ne les mesures de seguretat apropiades.

Us informem que no se cediran dades a tercers ni es faran transferències internacionals de dades, llevat en el cas d’un deure legal d’obligat compliment.

L’empresa us informa sobre la POLÍTICA DE COOKIES, i acompleix així amb el que disposa l’article 22.2 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic.

INFORMACIÓ COMPLETA SOBRE EL TRACTAMENT DE LES VOSTRES DADES PERSONALS

Seguint els principis de licitud, lleialtat i transparència, posem a disposició vostra la present POLÍTICA DE PRIVACITAT.

QUI ÉS EL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LES VOSTRES DADES?

 • NOM FISCAL: MOEBIUS BUSINESS CONSULTING, S.L. (d’ara endavant, MOEBIUS)
 • CIF: B-85682102
 • DOMICILI FISCAL: Calle de la Basílica, N.o 19 – 1.oA (28.020), Madrid
 • EMAIL: rgpd@moebiusconsulting.com
 • TELÈFON: 91 006 55 23
 • Registre Mercantil de Madrid, Tom 26774, Llibre 0, Foli 65, Secció 8, Full M 482.459, Inscripció 1a.

AMB QUINA FINALITAT TRACTEM LES VOSTRES DADES PERSONALS?

A MOEBIUS tractem la informació que ens faciliteu amb la finalitat de:

 • Prestar serveis als clients de MOEBIUS.
 • Respondre les preguntes que ens formuleu per mitjà del nostre formulari web de contacte.

L’usuari respon, en qualsevol cas, de la certesa de les dades facilitades, i és responsable de comunicar-ne qualsevol modificació. MOEBIUS queda exempt de qualsevol tipus de responsabilitat en aquest sentit.

QUIN ÉS LA LEGITIMACIÓ PER Al TRACTAMENT DE LES VOSTRES DADES?

La base legal per al tractament de les vostres dades personals és la següent:

 • Execució d’un contracte, en el cas que sigueu client, empleat o proveïdor.
 • Consentiment de l’interessat, prestat a la pàgina web, mitjançant petició o consulta en el nostre formulari web de contacte.

El termini per a la conservació de les dades recollides i tractades és limitat. És el termini necessari per complir les obligacions legals imposades a MOEBIUS, de
conformitat amb les diferents normatives aplicables.

Les dades personals proporcionades es conserven mentre es manté la relació comercial o bé fins que no se’n sol·liciti la supressió per part de l’interessat.

A QUINS DESTINATARIS ES COMUNICARAN LES VOSTRES DADES?

MOEBIUS, per requisit legal, comunicarà les vostres dades a:

 • L’Administració Tributària (en el cas d’empleats, proveïdors i clients).
 • L’Administració de Justícia, si és necessari.

A més, per prestar estrictament els serveis necessaris per al desenvolupament de l’activitat, d’acord amb les corresponents condicions de privacitat dels prestadors de serveis mateixos, MOEBIUS comparteix dades amb:

 • Entitats Bancàries, per a la formalització de pagaments (en el cas d’empleats, proveïdors i clients).
 • Disseny web i hosting: WordPress + Google Cloud a través d’EADEA, amb domicili a Sierra de Pajarejo, N.o 7, CP 28023 – Madrid. Representant legal: Enrique Alonso de Armas, NIF: 07242462-S (enrique@eadea.net).
 • Servidor i analítiques Web: servei prestat per Google Cloud Platform, companyia de Google Inc., una companyia de Delaware, amb l’oficina principal a 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (Califòrnia), CA 94043 Estats Units. Servidor allotjat a Bèlgica.

QUINS SÓN ELS VOSTRES DRETS?

Qualsevol persona té el dret d’obtenir confirmació sobre si MOEBIUS tracta les seves dades personals. El responsable del tractament facilitarà a l’interessat l’exercici dels drets de conformitat amb els articles 15 a 22 RGPD (UE) 2016/679 i els articles 12 a 18 de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de dades personals i garantia dels drets digitals

 • Dret d’accés de l’interessat: L’interessat té el dret d’obtenir per part del responsable del tractament la confirmació sobre si s’estan tractant o no les dades personals que el concerneixen; i, posat cas, té el dret d’accés a les dades personals concretes que s’estan tractant.
 • Dret de rectificació: L’interessat té el dret d’obtenir, sense dilació indeguda del responsable del tractament, la rectificació de les dades personals inexactes que el concerneixin. Tenint en compte les finalitats del tractament, l’interessat té dret a què es completin les dades personals que siguin incompletes, fins i tot mitjançant una declaració addicional.
 • Dret de supressió (el “dret a l’oblit”): L’interessat té el dret d’obtenir, sense dilació indeguda del responsable del tractament, la supressió de les dades personals que el concerneixin. El responsable del tractament està obligat a suprimir, entre altres motius, quan les dades personals ja no siguin necessàries en relació amb les finalitats perquè es van recollir o es tractin d’una altra manera.
 • Dret a sol·licitar la limitació del tractament: L’interessat té el dret d’obtenir del responsable del tractament la limitació del tractament de les dades quan esdevingui algun supòsit concret.
 • Dret d’oposar-se al tractament: L’interessat es pot oposar-se al fet que el responsable faci un tractament de les dades personals de l’interessat mateix.
 • Dret a la portabilitat de les dades: L’interessat té dret a rebre les dades personals que el concerneixen, que hagi facilitat a un responsable del tractament, en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica, i a transmetre-les a un altre responsable del tractament sense que ho impedeixi el responsable a qui l’interessat mateix les hagués facilitat amb anterioritat.

Podeu exercir els vostres drets mitjançant un escrit dirigit a MOEBIUS a l’adreça: Calle de la Basílica, N.o 19 – 1.oA (28.020) Madrid, o bé mitjançant el nostre correu electrònic habilitat a aquest efecte: rgpd@moebiusconsulting.com.

Us informem que també teniu el dret de retirar el vostre consentiment en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament fonamentat en el consentiment previ a la retirada.

Teniu el dret de presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, si considereu que les vostres dades no s’han atès degudament, a l’adreça: Calle Jorge Juan, 6, 28001 – Madrid.

QUINA PROCEDÈNCIA TENEN LES VOSTRES DADES?

Les dades personals que tractem a MOEBIUS poden procedir de les fonts següents:

 • BBDD pròpies de l’Organització.
 • Contactes obtinguts per mitjà del formulari de contacte de la nostra pàgina web: https://www.moebiusconsulting.com/

Les categories de les dades que es tracten en el formulari web de contacte són dades identificadores utilitzades per obtenir informació comercial (nom i adreça de correu electrònic).

MOEBIUS no tracta dades especialment protegides.

QUINA NORMATIVA HEM APLICAT PER PROTEGIR LES VOSTRES DADES?

Us informem que, per adaptar la nostra pàgina web a les exigències actuals, hem utilitzat la normativa aplicable següent:

 • Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la Protecció de les persones físiques (RGPD).
 • Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.
 • Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la societat de la informació i comerç electrònic (LSSICE o LSSI).

MOEBIUS es reserva el dret de modificar la present Política de Privacitat d’acord amb la legislació aplicable en cada moment, i n’informarà degudament a la pàgina web. Recomanem a l’usuari que revisi periòdicament la pàgina web per estar informat sobre com MOEBIUS protegeix la informació.

Aquesta Política de Privacitat s’ha actualitzat amb data 17 de gener del 2019

Uso de cookies

En MOEBIUS utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios, por motivos funcionales y estadísticos, y para facilitar la interacción con redes sociales. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información,. aquí

ACEPTAR
Aviso de cookies